Minä


Kuka olen?
Olen idearikas oppimisen, sosiaalisen toiminnan, motivaation ja sosiaalisen median asiantuntija ja yrittäjä. Toimin aiemmin 12 vuotta kouluttajana, tutkijana, suunnittelijana ja kehittäjänä. Olen väitellyt tohtoriksi verkko-oppimisesta v. 2005. Osaamisessani yhdistyy vankka oppimisen, asiantuntijuuden ja luovan toiminnan ymmärrys teknologiseen osaamiseen. 1990-luvulla olin muusikko ja säveltäjä, 2000-luvulla tutkija, opettaja ja suunnittelija, 2010-luvulla innovatiivinen yrittäjä, joka yhdistää aiempien vuosikymmenien kokemuksen, syvän asiantuntijuuden sekä osaamisensa haluun muuttaa sitä, miten asioita tehdään.

Mitä teen?

Autan ymmärtämään uudenlaista toimintakulttuuria ja luomaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia siihen soveltuvin välinein ja toimintamuodoin. Olen innostunut kehittämään luovuutta ja innovatiivisuutta korostavaa yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka tukee yksilöiden ja yhteisön omistajuutta työhön ja oppimiseen, aktiivista osallistumista ja sosiaalista oppimista ekosysteemeissä yritysten sisällä ja organisaatioiden välillä. Teen työni tutkijan taidolla ja etiikalla sekä säveltäjän luovuudella. Haastan ja kyseenalaistan organisaatioita järkeistämään ja pohtimaan uudelleen toimintatapojaan. Autan myös löytämään sopivat sovellukset kuhunkin toimintaan.

Mitä olen tehnyt?
Tutkinut, kehittänyt ja suunnitellut teknologia-avusteisia oppimisympäristöjä, verkkoyhteisöjä, sosiaalisen median välineitä, oppimiskulttuuria ja opetuskulttuuria. Kouluttanut opettajia, johtajia, hr-ihmisiä ja opiskelijoita, oppinut, opiskellut, kehittänyt ja kehittynyt.

Missio
Organisaatiossa jokainen on asiantuntija jossain asiassa. Tämä asiantuntijuus voidaan saada esiin uudenlaisissa ekosysteemeissä, joissa kaikilla on mahdollisuus tasapuolisemmin hyötyä toisistaan ja tuoda esiin omaa uniikkia osaamistaan. Näin kaikilla on entistä paremmat mahdollisuudet myös oppia, kehittyä ja luoda uusia innovaatioita. Sellaista työtä ei olekaan, jossa ei luovuudesta olisi hyötyä. Osaaminen ja osaajat pitää saada esille ja samalla parantaa mahdollisuuksia hyödyntää luovaa innovatiivisuutta.

Avainsanoja
asiantuntijuus, innovatiivisuus, itseohjautuvuus, ekosysteemit,  koulutus, luovuus, motivaatio, oppiminen, osaaminen, parvet, sosiaalinen media, sosiaalinen oppiminen, työssä oppiminen, yhteisöllisyys.

Tässä hieman työhistoriaani:

  • Yrittäjänä vuoden 2010 alusta. Asiakkaina lukuisia kuntia, yrityksiä, kouluja, ammattikorkeakouluja, yliopistoja, järjestöjä..
  • Tutkija ja yliopistonopettaja, JY:n musiikin laitos vuosina 1997-2005. Vuodesta 2001 toimin välillä täysipäiväisenä ja välillä osa-aikaisena tutkijana MOVE-hankeessa.
  • Suunnittelijana humanistisessa tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa (osa-aikainen), myös osana silloista virtuaaliyliopistohankeetta JY:ssä.
  • Tutkijan, erikoistutkijan ja erikoissuunnittelijan nimikkeellä Sibelius-Akatemiassa vuosina 2006-2009, osan aikaa musiikkikasvatuksen osastolla, osan aikaa innovaatiopalveluissa.
  • Suomen musiikkikasvatusteknologian seuran puheenjohtaja vuodesta 2006.
  • Aikuiskoulutuskokemusta vuodesta 1998 mm. musaope.fi-hankkeessa, lukuisissa Teknodida-tapahtumissa sekä Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskuksen kouluttajana.
  • Kokemusta verkkopalvelujen, oppimissovellusten ja intranetin suunnittelusta ja käyttöönotosta sekä vaatimusmäärittelyistä.

Kirjoituksiani muualla:

Kolumni Helsingin sanomissa: Valuuko todellinen osaamisesi hukkaan?

Artikkeli Psycon Views -lehdessä: Sosiaalinen media avaa työn ja oppimisen kanavat

Artikkeli MEME-Groupin blogissa: Sosiaalinen työssäoppiminen on kasvun edellytys

Vuosien varrella olen kierrellyt lukuisissa kansainvälisissä ja kotimaisissa konferensseissa sekä luennoinut eri yliopistoissa.

Ota yhteyttä!
miikka (atmerkki) miikkasalavuo.fi
tai puh.

TÄRKEIMMÄT JULKAISUT

Julkaisut referoiduissa tieteellisissä lehdissä

Salavuo, M. 2008. Social Media as an opportunity for pedagogical change in music education. Journal of Music Education and Technology Vol 2-3.

Salavuo, M. 2006. Open and informal online communities as forums of collaborative musical activities and learning. British Journal of Music Education, 23 (3), 253-271.

Salavuo, M. & Häkkinen, P. 2005. Verkkoyhteisöt epämuodollisen musiikillisen oppimisen ympäristöinä. Tapaus Mikseri.net Musiikki 1/2005.

Opinnäytetyöt

Salavuo, M. 2005. Verkkoavusteinen opiskelu yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelu-kulttuurissa.Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Salavuo, M. 2002. Musiikin uudet oppimisympäristöt. Virtuaalisten oppimisympäristöjen soveltuminen musiikkikasvatuksen tavoitteisiin ja käytäntöihin. Lisensiaatintutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Toimitetut kirjat

Ojala, J., Salavuo, M., Ruippo, M. & Parkkila , O. 2006. Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Artikkelit kirjoissa

Salavuo, M. 2009. Verkkoympäristöt musiikinopetuksessa ja -opiskelussa Teoksessa J. Louhivuori, P. Paananen & L. Väkevä (toim.) Johdatus musiikkikasvatukseen . Finnish Society of Music Education (FISME).

Salavuo, M. 2006. Musiikin verkko-oppimisen pedagogiikkaa. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. 2006. Avoimet musiikin verkkoyhteisöt. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. 2006. Digitaalinen video musiikinopetuksessa. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, O. Parkkila & M. Ruippo (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. 2006. Oppimisalustat musiikin opetuksessa ja opiskelussa. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (eds.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. 2006. Musiikkikasvatusteknologian tulevaisuus. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (eds.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. 2006. Mobiililaitteet musiikinopiskelussa. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M., Ferreira, M.D.S, Unkari-Virtanen, L. 2006. Kokemuksia oppimisalustaperus-teisesta musiikinopetuksesta. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo & M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. & Kero, H. 2006. Digitaalivideon tuottaminen. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. & Ojala, J. 2006. Musiikkikasvatusteknologian tutkimus. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, & M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. & Ojala, J. 2006 Musiikkiteknologia luovan toiminnan välineenä. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. & Ruippo, M. 2006. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän musiikinope-tuksen järjestäminen. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo & O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M. & Talaskivi, J. 2006. Median verkkojakelu. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo, O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia ) Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Jordman, M. & Salavuo, M. 2006. Musiikkikasvatusteknologia ja tekijänoikeudet. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo, O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Ruippo, M. & Salavuo, M. 2006. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän musiikinopetuksen toteuttaminen. Teoksessa J. Ojala, M. Salavuo, M. Ruippo, O. Parkkila (toim.) Musiikkikasvatusteknologia Jyväskylä: Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.

Salavuo, M., Toiviainen, P. & Välimäki, V. 2003. Teknologia musiikintutkimuksessa. Teoksessa T. Eerola, J. Louhivuori & P. Moisala (toim.) Johdatus musiikintutkimukseen. (Introduction to music research) Vaasa: Suomen musiikkitieteellinen seura.

Konferenssiesitelmät

Salavuo,M. 2008. Technology interventions to the culture and practices of music education. A Paper presented at the ISME 2008 conference in Bologna, on 20.-25. July, 2008.

Salavuo, M. & Väkevä L. 2008. Participation, Ownership and Presence. Learning music history online with social media. A Paper presented at the ISME 2008 conference in Bologna, on 20.-25. July, 2008.

Salavuo, M. 2007. Towards learner centred music education through the use of social media. A paper presented at the National music education congress in Jyväskylä, Finland on 5.-7. Oct. 2007.

Salavuo, M. 2007. Both Sides Now.. Designing an online community for musical activities and learning. A paper presented at the RIME 2007 conference in Exeter, April 10. 2007. A CD-ROM publication.

Salavuo, M. 2007. Network-assisted learning in the learning culture of university music education. A paper presented at the nnpmf2007 conference at Sibelius Academy Finland, 1.2.2007.

Salavuo, M. 2006. Verkkoyhteisöjen mahdollisuudet musiikin eri toimintaympäristöissä. . A paper presented at Kasvatustieteen päivät (Research in educational Science) in Oulu, Finland. (see .ppt-slides in pdf-format.)

Salavuo, M. 2005. Musiikin verkko-opetuksen suuntia. Suomen musiikintutkijoiden symposiumin satoa. Suomen musiikintutkijoi-den 9. valtakunnallinen symposium. Jyväskylän yliopisto.

Salavuo, M. 2005. Looking for the Role of Network Assisted University Music Education. Summary Papers of The Fourth International Conference For Research in Music Education 5-9 April, 2005.

Salavuo, M. 2005. The Nature of Music Online Communities and Their Relation to Music Education. In P. Paananen (toim.) Proceedings of the First European Conference on Developmental Psychology of Music.

Salavuo, M. 2003. The Essential Learning Processes in a Network-based Music Learning Enviroment. A paper presented at the Music Education Online – Learning Environments MOVE-symposium in Kuopio, Finland, 4.4.2003.

Salavuo, M. 2003. Building a Model of a Comprehensive Network-based Music learning Environment. A paper presented at the ATMI 2003 conference, Miami FL, 4.10.2003.

Salavuo, M. 2002. New Virtual Learning Environments: How They meet the goals and practices of music education. A paper presented at the ISME 2002 conference in Norway Bergen, Norway 12.8.2002. A CD-ROM publication.

Muut artikkelit
Salavuo, M. 2003. Musiikin uudistuva oppimisympäristö. Unisono 1/2003.

Salavuo, M. 2001. Tietoverkkojen käyttö musiikinopetuksessa.  Musiikin suunta 2/2001.